Skip to content
Home » A-kategooria sõidueksam

A-kategooria sõidueksam

A-kategooria platsieksami harjutused

A-kategooria sõidueksami esimeses järgus peab eksamineeritav oskama valitseda mootorratast või kaherattalist mopeedi (edaspidi mopeed) väikesel kiirusel (edaspidi sammukiirusel (ca 5 km/h)) või harjutuse sisus näidatud kiirusega, asetada ja parkida mootorratast või mopeedi tugihargile või külghargile ja sellelt maha võtta ning sooritama ülesandes nõutud harjutused kirjeldatud viisil.

Mootorrattajuhi sõidueksami esimeses järgus kontrollitakse eksamineeritava oskust sooritada nii pidurdusharjutust kui ka manöövreid nii väiksemal kui ka suuremal kiirusel, mis võimaldavad hinnata eksamineeritava juhtimis- ja käiguvahetustehnikat, siduri käsitsemise oskust koos piduriga, esi- ja tagapiduri käsitsemise oskust, tasakaalu, asendit mootorrattal ning jalgade asendit jalatugedel ja vaatesuunda.

Mootorrattajuhi platsi sõidueksami ülesanded koosnevad erinevatest harjutustest.

Mopeedijuhi platsi sõidueksami ülesanded koosnevad samuti harjutustest, millest „Aeglussõit“, „Kaheksa sõitmine“ ja „Slaalomi sõitmine“ on kohustuslikud. Pidurdusharjutuse, põikeharjutuse ja parkimisharjutuse seast valib eksamineerija vabal valikul ühe.

Hindamisel arvestatava vea ilmnemisel on lubatud sõiduharjutuse üks korduskatse. Korduskatse ebaõnnestumisel loetakse sõidueksam mittesooritatuks. Sõidueksam loetakse mittesooritatuks ka juhul, kui eksamineeritav oma ebapiisava ettevalmistuse tõttu ei oska või ei ole võimeline harjutust kirjeldatud viisil sooritama või viivitab põhjendamatult kaua harjutuse sooritamisega.

Sõidueksam loetakse mittesooritatuks, kui eksamineeritav tekitab harjutuse sooritamisel liiklusohtliku olukorra, ohustab inimest, sõidukit, kukub või sõidab vastu tähiskoonust.

1.Aeglane sõit

Harjutuse sisu:

Sõita tuleb sammukiirusega vähemalt 25 m. Sõidu ajal tuleb mopeedi- või mootorrattajuhil tasakaalu säilitada ning mitte kalduda silmanähtavalt (üle 0,3 m paremale või vasakule) kõrvale. Harjutuse algus on paigalt stardist ca kaks meetrit enne maha joonitud harjutuse koridori.

Hindamisel arvestatavad vead

 • Ebaõige käigu kasutamine sõidu alustamisel;
 • Silmanähtav sammukiiruse ületamine;
 • Silmanähtav kõrvalekaldumine otsesuunast paremale või vasakule;
 • Mopeedi- või mootorratta veeremine vaba hooga;
 • Soorituse ajal jala tõstmine jalatugedelt (jalaraualt), väljasirutamine, maha toetamine või muu selline tegevus.
2.Slaalomi sõitmine

Harjutuse sisu

Läbida tuleb slaalomirada, möödudes järjestikustest kujunditest kord ühelt, kord teiselt poolt ning hoides tasakaalu nii juhtimise kui ka mootorratta või mopeedi kallutamisega (vähemalt viis joonisel 4 sätestatud vahedega paigutatud koonust või piiret).

Hindamisel arvestatavad vead

 • Koonuse vahele jätmine;
 • Soorituse ajal jala tõstmine jalatugedelt (jalaraualt), väljasirutamine, maha toetamine või muu selline tegevus;
 • Raja piiridest väljasõitmine;
 • Ebaõige käigu kasutamine.
3.Kaheksa sõitmine

Harjutuse sisu:

Sõita tuleb nii, et säiliks tasakaal. Kaheksa-kujund tuleb läbida kaks korda.

Hindamisel arvestatavad vead

 • Ettenähtud piiridest väljasõitmine;
 • Soorituse ajal jala tõstmine jalatugedelt (jalaraualt), väljasirutamine, maha toetamine või muu selline tegevus;
 • Ebaõige käigu kasutamine.
4. Pidurdamine ja etteantud kohas peatamine

Harjutuse sisu:

Kiirendada mootorratast kiiruseni vähemalt 50 km/h või mopeedi kiiruseni vähemalt 40 km/h ja kasutades esi- ja tagaratta pidurit (mopeedi puhul võib kasutada ainult ühte pidurit), peatada mootorratas või mopeed etteantud kohas (esirattaga joonitud kasti sees) sõidujoonest oluliselt kõrvale kaldumata. Pidurdamist võib alustada joone ületamisel esirattaga.

Hindamisel arvestatavad vead

 • Mootorratta või mopeedi kiirus enne pidurdamise algust on ettenähtust tunduvalt väiksem;
 • Märgatav kõrvalekaldumine pidurdamisel sõidujoonest (üle 0,3 m paremale või vasakule);
 • Mootorratta või mopeedi peatumine esirattaga väljaspool joonitud kasti (esirehvi kontaktpind);
 • Ainult ühe piduri kasutamine (v.a mopeed);
 • Pidurdamise alustamine enne ettenähtud kohta.

4. Hädapidurdamine

Harjutuse sisu:

Kiirendada mootorratast kiiruseni vähemalt 50 km/h või mopeedi kiiruseni vähemalt 40 km/h ja kasutades esi- ja tagaratta pidurit, peatada mootorratas või mopeed hädapidurdusega enne stoppjoont sõidujoonest oluliselt kõrvale kaldumata. Pidurdamist võib alustada joone ületamisel esirattaga.

Hindamisel arvestatavad vead

 • Mootorratta või mopeedi kiirus enne pidurdamise algust on ettenähtust tunduvalt väiksem;
 • Märgatav kõrvalekaldumine sõidujoonest (üle 0,3 m paremale või vasakule);
 • Mootorratta või mopeedi peatumine stoppjoone taga (esirehvi kontaktpind);
 • Ainult ühe piduri kasutamine;
 • Pidurdamise alustamine enne ettenähtud kohta.
5. Parkimiskohale lükkamine ja parkimiskohalt lahkumine

Harjutuse sisu:

Harjutuse sooritamisel tuleb mootorratast või mopeedi käekõrval lükates paigutada see tagurdades parkimiskohale ja asetada tugihargile või külghargile. Seejärel parkimiskohalt ära sõita.

Hindamisel arvestatavad vead

 • Eksamineeritav ei ole suuteline mootorratast või mopeedi käekõrval lükkama ja parkimiskohale manööverdama;
 • Mootorratas või mopeed ei ole nõuetekohaselt parkimiskohale pargitud;
 • Eksamineeritav ei ole suuteline mootorratast või mopeedi tugihargile või külghargile asetama
6. Takistusest ümberpõikamine

Harjutuse sisu:

Harjutuse sooritamiseks tuleb mootorrattajuhil sooritada kaks manöövrit. Juhil tuleb takistusest ümber põigata ja aeglustamata taastada endine sõidujoon. Esimene manööver sooritatakse teise või kolmanda käiguga kiirusel vähemalt 30 km/h, seejuures peab takistusest ümberpõige toimuma mitte varem kui 5 m jooksul enne takistust. Pärast ümberpõiget tuleb taastada endine sõidujoon mitte hiljem kui 10 m jooksul takistuse kohast. Teine manööver takistusest ümberpõikel sooritatakse kolmanda või kõrgema käiguga kiirusel vähemalt 50 km/h, seejuures peab takistusest ümberpõige toimuma mitte varem kui 10 m jooksul enne takistust. Pärast ümberpõiget tuleb taastada endine sõidujoon mitte hiljem kui 20 m jooksul takistuse kohast. Takistusest võib ümber põigata eksamineerija valikul vasakult või paremalt. Manöövri sooritamine võimaldab hinnata eksamineeritava oskust takistusest ohutult ümber põigata (erineval kiirusel). Mopeedijuhil tuleb sooritada ainult üks manööver kiirusel vähemalt 20 km/h, seejuures peab takistusest ümberpõige toimuma mitte varem kui 5 m jooksul enne takistust. Pärast ümberpõiget tuleb taastada endine sõidujoon mitte hiljem kui 10 m jooksul takistuse kohast.

Hindamisel arvestatavad vead

 • Liiga väike kiirus ümberpõikel;
 • Aeglustamine enne ümberpõiget;
 • Pärast ümberpõiget ei pöörduta koheselt tagasi esialgsele sõidujoonele ega sõideta joonte vahelt läbi;
 • Soorituse ajal jala tõstmine jalatugedelt (jalaraualt), väljasirutamine, maha toetamine või muu selline tegevus;
 • Ümberpõike alustamine enne ettenähtud kohta (tähistatud joontega).

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise kord