Skip to content
Home » Tingimused

Tingimused

1. Üldtingimused 


1.2 Revilo Motokool juhindub teenuse osutamisel järgmistest õigusaktidest:
a) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega kehtestatud A2, A ja B-kategooria sõidukijuhtide riiklikust õppekavast ja Revilo Motokooli õppekavast;

b) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega kehtestatud nõuetest autojuhi teadmistele, oskustele ja käitumisele;
c) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega kehtestatud auto- ja mootorrattajuhi eksamineerimise eeskirjast; 

1.1 Käesolev leping sätestab Õpilasele Revilo Motokooli poolt teenuse osutamise tingimused ja korra.

d) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega kehtestatud auto- ja mootorrattajuhi ettevalmistamise eeskirjast;
e) teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, mida ei ole eelmistes punktides nimetatud ning Revilo Motokoolis kehtivast õppetöö eeskirjast. 

2. Lepingu sõlmimine 

2.1. Leping sõlmitakse Õpilase ja Revilo Motokooli vahel Õpilase valitud sõidukijuhtimise kategoorias õppe pakkumiseks Revilo Motokooli kodulehe kaudu Õpilase valitud koolitusele registreerimisel. Kui koolitusele registreerumine toimub muul viisil, kui kodulehe kaudu registreerimine, siis tuleb leping allkirjastada paberkandjal käeliselt või digitaalselt.


2.2. Olukorras, kus Õpilane on alla 18-aastat vana, on vajalik lepingu sõlmimine Õpilase seadusliku esindaja poolt. Sellisel juhul vastutavad Õpilane ja Õpilase seaduslik esindaja käesolevatest tingimustest tulenevate kohustuste täitmise eest.


2.3. Leping jõustub esmase sissemakse tasumisel. 

3. Lepingu objekt 

3.1. Motokool pakub Õpilasele sõidukijuhtimise õpet Õpilase valitud kategoorias. Autokool pakub õpet A2-, A ja B-kategooria sõidukite juhtimiseks. Kursused sisaldavad järgmist:

3.1.1. A2-kategooria (täiendõpe): 10 teooriatundi, 10 sõidutundi, kooli teooriaeksam, lisaks kooli sõidueksam (lisatasu eest vastavalt hinnakirjale).

3.1.2. A-kategooria (24-aastaselt, täiendõpe): 10 teooriatundi, 10 sõidutundi, lisaks kooli sõidueksam (lisatasu eest vastavalt hinnakirjale).
3.1.3. B-kategooria: teooriakursus (e-õppes), 28 sõidutundi, lisaks 1 tund pimedaajakoolitust ja 1 tund algastme libedakoolitust, esmaabikoolitust, kooli teooriaeksamit ning kooli sõidueksamit (lisatasu eest vastavalt hinnakirjale). 

4. Sõidutunnid 

4.1. Ühe sõidutunni pikkuseks on 45 minutit, mis sisaldab tunni sissejuhatust, õppesõitu ja tunni kokkuvõtet.
4.2. Sõidutundide kohta peab Revilo Motokool arvestust õpingukaardil, kuhu märgitakse sõidutunni toimumise kuupäev, tundide arv, tunni teema, tunni alguse aeg. Sõidutunni toimumist kinnitavad oma allkirjaga õpingukaardil sõiduõpetaja ja Õpilane. 

5. Teenuse eest tasumine 

5.1. Õpilane kohustub õppemaksu tasuma vastavalt Revilo Motokooli kehtivale hinnakirjale. Hinnakirjaga saab tutvuda Revilo Motokooli kodulehel (https://revilomotokool.ee/hinnakiri/)


5.2. Revilo Motokoolil on õigus kehtivat hinnakirja ühepoolselt muuta, teatades Õpilasele ette mõistliku aja jooksul, hinnakirja muutmisest teenuse osutamise ajal või enne seda. Teavitamine võib toimuda Revilo Motokool kodulehe kaudu. Kui Õpilane ei nõustu Lepingu sõlmimise ajal või hiljem kokku lepitud hinnakirja muutmisega, on kummalgi Poolel õigus Leping lõpetada. Lepingu lõpetamine käesoleva punkti alusel ei vabasta Õpilast tasumast seni saadud teenuste eest. 

5.3. Esmane makse vastavalt hinnakirjale tuleb tasuda 5 tööpäeva jooksul alates valitud kursuse alguskuupäevast. Esmase makse tasumata jätmisel loetakse, et lepingut teenuse osutamiseks ei ole sõlmitud ning Õpilasel puudub õigus teenust saada.
5.4. Õppemaks, sh esmane makse punktis 5.3 nimetatud suuruses, tuleb tasuda Revilo Motokooli arveldusarvele: Revilo Teenus OÜ IBAN:EE701010220260002223 (SEB pank). Õppemaksu tasumisel tuleb märkida selgitusse Õpilase nimi, kelle eest tasutakse ning millise teenuse eest tasutakse. 

5.5. Õppemaks loetakse tasutuks hetkest, mil Õpilase nimel tasutud summa laekub Revilo Motokooli arveldusarvele. Tähtajaks õppemaksu tasumata jätmisel on Õpilane kohustatud tasuma viivist. Viivis on 0,5% päevas tasumata summalt.

5.6. Õpingute lõpetamisel enne kursuse täielikku läbimist, tagastatakse Õpilasele tema kirjaliku avalduse alusel Revilo Motokoolile ülekantud kasutamata ettemaksed. 

5.7. Õpingute ennetähtaegsel lõpetamisel tasub Õpilane akadeemilise õiendi väljastamise eest vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

6. Õpilase õigused ja kohustused 

6.1. Õpilane on kohustatud ilmuma kokkulepitud teooria- ja sõidutundidesse ning osa võtma registreeritud koolitustest.
6.2. Õpilane ei tohi sõidutundi või koolitusele tulles olla Liiklusseaduse tähenduses joobeseisundis. Sõiduõpetajal on õigus kahtluse korral tuvastada Õpilase joove ning joobeseisundis Õpilast sõidukit juhtima mitte lubada. Kui Õpilane keeldub joobeseisundi tuvastamisest, on Sõiduõpetajal õigus Õpilast sõidukit juhtima mitte lubada. 

6.3. Õpilane on kohustatud tagama tema valduses oleva Revilo Motokooli inventari (sh sõiduki, sõiduks vajaliku varustuse jm) säilimise ning tagastamise samas seisukorras, millisena inventar Õpilasele väljastati. Juhul, kui Õpilane tagastab inventari kahjustatult, halvendab inventari seisukorda või ei tagasta kasutusse antud inventari, on Revilo Motokoolil õigus nõuda Õpilaselt tekitatud kahju hüvitamist, välja arvatud juhtudel, mil kahju tekkis õpilasest mitteolenevatel põhjustel või kolmandate osapoolte süül.


6.4. Õpilane on kohustatud sõidutundides jälgima seadusest tulenevaid kohustusi ning käituma sõidukit juhtides ettevaatlikult ning hoolsalt. Õpilasel ei ole õigust nõuda õnnetusjuhtumi toimumise korral Revilo Motokoolilt mis tahes vormis varalist- või mittevaralist kahjuhüvitist. 

6.5. Õppetunni eest tasumine toimub ette. Tasuda on võimalik eelnevalt Revilo Motokooli arveldusarvetele või enne tunni algust sõiduõpetajale sulas, mille kohta väljastatakse kviitung. Kui õpilasel puudub vastava koolituse/tunni tarbeks ettemaks, siis on Revilo Motokoolil õigus loobuda teenuse osutamisest. 

6.6. Õpilane on kohustatud sõidutundi tulles esitama sõiduõpetajale paberil oma õpingukaardi. Sõiduõpetajal on õigus tunni läbiviimisest keelduda, kui Õpilasel ei ole tundi tulles õpingukaarti kaasas.


6.7. Õpingute lõppedes on Õpilasel kohustus tagastada Revilo Motokoolile arhiveerimiseks õpingukaart. Õpingukaardi või tunnistuse kaotamisel või hävimisel on Õpilane kohustatud tasuma Revilo Motokoolile  duplikaadi väljastamise eest vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

6.8. Olukorras, kus Õpilane ei saa sõiduõpetajaga kokkulepitud sõidutundi tulla, peab Õpilane sellest sõiduõpetajat või kooli juhtkonda teavitama vähemalt 24 tundi enne sõidutunni algust. Kui Õpilane teatab sõidutundi mittetulekust eelpool nimetatud isikuid hiljem kui 24 tundi enne sõidutunni algust või jätab sõidutundi ilmumata ilma eelneva teavituseta, tuleb Õpilasel broneeritud sõidutunni eest tasuda täies mahus vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

6.9. Olukorras, kus Õpilane on ennast registreerinud Revilo Motokooli poolt pakutavale koolitusele (pimedaajakoolitus, algastme libedakoolitus, esmaabikoolitus, lõppastmekoolitus), kuid ei saa koolitusest osa võtta, on Õpilane kohustatud sellest teavitama Revilo Motokooli vähemalt 24h ette e-kirja teel aadressile Revilomotokoolitus@gmail.com või telefoni teel kooli juhatajat +37256883522. Kui Õpilane Revilo Motokooli teavitamiskohustust ei täida, tuleb Õpilasel broneeritud koolituse eest tasuda täies mahus vastavalt kehtivale hinnakirjale. 

6.10. Olukorras, kus Õpilane ei saa Sõiduõpetajaga kokkulepitud sõidutunnist või Revilo Motokoolis pakutavast koolitusest, millisele Õpilane on registreerunud, osa võtta seoses haigestumisega, vabaneb Õpilane sõidutunni või koolituse tasu maksmise kohustusest arsti väljastatud tõendi alusel. Arsti väljastatud tõend tuleb Revilo Motokoolile esitada kokkulepitud sõidutunni või koolituse ära jäämise kuupäevast alates 10 tööpäeva jooksul. 

6.11. Õpilasel on õigus saada standarditele ja heale tavale vastavat koolitust tema poolt valitud kategooria õppel. 

6.12. Õpilasel on õigus saada tagasisidet ettevalmistuse taseme kohta õppeprotsessi käigus ning mitterahuldava tulemuse korral vajadusel ka konsultatsioone, tagamaks juhile vajalike teadmiste ja oskuste omandamise. 

7. Revilo Motokooli õigused ja kohustused 

7.1. Pärast kõikide osakoolituste (pimedaaja-, libeda- ja esmaabikoolituse) läbimist ja Revilo Motokooli teooria- ja sõidueksami sooritamist ning kogu koolituse kulude tasumist, väljastab Revilo Motokool kolme tööpäeva jooksul Õpilasele tunnistuse koolituse läbimise kohta ja esitab pärast tunnistuse väljastamist ühe tööpäeva jooksul andmed Transpordiameti infosüsteemi.
Revilo Motokooli väljastatud tunnistus annab Õpilasele õiguse minna riiklikule eksamile Transpordiametisse. 

7.2. Revilo Motokooli väljastatud tunnistus ei garanteeri Õpilasele Transpordiametis juhiloa väljastamist. Transpordiameti poolt antakse juhtimisõigus isikutele, kelle suhtes on lisaks Revilo Motokooli väljastatud tunnistuse olemasolule täidetud ka muud, seaduses sätestatud nõuded (näiteks nõutav vanus, terviseseisund, alaline elukoht Eestis jne) ning on edukalt sooritatud riiklikud teooria- ja sõidueksamid. 

7.3. Revilo Motokoolil ei ole kohustust kontrollida, et Revilo Motokooli sõidukijuhtimise koolituse lepingu sõlmimisel oleks koolituse läbimisel Õpilasel täidetud eeldused Transpordiametis juhtimisõiguse taotlemiseks, sh alalise elukoha olemasolu Eestis. 

7.4. Olukorras, kus Õpilane on tundide eest tasumisega võlgnevuses, on Revilo Motokoolil õigus kuni võlgnevuse likvideerimiseni ja ettemaksu olemasoluni keelduda järgmise sõidutunni aja broneerimisest. 

8. Lepingule kohalduv õigus 

8.1. Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.
8.2. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.